Tret d’aquelles dades que s’hagen d’actualitzar mensualment, la informació s’actualitzarà trimestralment. La pròxima actualització, amb les dades tancades a 31 de desembre de 2017, tindrà lloc durant la primera quinzena de gener de 2018.

Excepto aquellos datos que deban actualizarse mensualmente, la información se actualizará trimestralmente. La próxima actualización, con los datos cerrados a 31 de diciembre de 2017, tendrá lugar durante la primera quincena de enero de 2018.

Solicitud de acceso a información pública.