Tret d’aquelles dades per a les quals la Llei de Transparència i el seu Reglament de desenvolupament estableixen una periodicitat d’actualització específica, la informació s’actualitzarà trimestralment. En cada document publicat constarà l’òrgan que l’ha generat, la periodicitat i la data de la darrera actualització.

La propera actualització trimestral, amb les dades tancades a 31 de desembre de 2018, tindrà lloc durant la primera quinzena de gener de 2019.

Sol·licitud d’accés a informació pública.